ЧТО

¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh¿৭ꓕɔǝ oꓕh╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭━━━╮ ╱╱╱╱╱╱╱╱╱┃╭━╮┃ ╭━━╮╭━━┳━┻┫╭╯┃ ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒┃╭╮┃┃┃━┫╭━╯┃╭╯ ┃╰╯┃┃ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒┃━┫╰ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒━╮╭╮ ╰━━╯╰━━┻━━╯╰╯╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭━━━╮ ╱╱╱╱╱╱╱╱╱ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒┃╭━╮┃ ╭━━╮╭━━┳━ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒┻┫╭╯┃ ┃╭╮┃┃┃━┫╭━╯┃╭╯ ┃╰╯ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒┃┃┃━┫╰━╮╭╮ ╰━━╯╰━━┻━━╯╰?৭ꓕɔǝoꓕh???????????????৭ꓕɔǝ oꓕh??█▀█   █▀▀ █▀▀ ▀█ █▄█   ██▄ █▄▄ ░▄?????৭ꓕɔǝ oꓕh█▀█   █▀▀ █▀▀ ▀█ █▄█   ██▄ █▄▄ ░▄?????৭ꓕɔǝ oꓕh?█▀█   █▀▀ █▀▀ ▀█ █▄█   ██▄ █▄▄ ░▄?█▀█   █▀▀ █▀▀ ▀█ █▄█   ██▄ █▄▄ ░▄???????৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh?чтₒ ₑ𝄴ть?৭ч̶т̶о̶ е̶с̶т̶ь̶ꓕɔǝ oꓕh??????????──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝????чтₒ ₑ𝄴ть??????─────ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷─╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝????????????███████ ███████ ██ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷█████████ ──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷═╬╣ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ╚ ╝ ─ ─ ─ ── ──╚╝█─▄▄─███▄─▄▄─█─▄▄▄─█▀▄▄▀█ █─██─████─▄█▀█─███▀█──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ────ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇───╚╝██▄██ ▀▄▄▄▄▀▀▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▄▀▀▀▄▀▀чтₒ ₑ𝄴тьчтₒ ₑ𝄴тьчтₒ ₑ𝄴тьчтₒ ₑ𝄴тьч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒чтₒ ₑ𝄴тьчч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷тₒ ₑ𝄴тьчтₒ ₑ𝄴тьчтₒ ₑ𝄴тьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷ ⓔⓒ ████ ████ █████ █████ █████ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷██ ██████████ ███ ████████ ███████ ███ ████████ █░░░░░░░░░░░░░░ ████░░░░░░░░░░░░░░ █░░░░░╋╋╋╋╋╋┏━━┓ ┏━┓┏━┳┻┳┓┃ ┃╋┃ ┃┻┫━╋┏┛ ┗━┛┗━┻━╋┫ ╋╋╋╋╋╋╋┗┛ ░░░░░░░░ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷ ░█░░░░░ ░░░░░ ░░░░█ █░░▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀░░███ █░░▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀░░█░░▄ ▀▄▀▄▀▄▀ ▄▀░░█░ ░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█────██████████████─██████████████─██████████████─ ─██░░░░░░░░░░██────██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─ ─██░░██████░░ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒██────ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷██░░██████ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷████─██░░██████████─██░░██████░░██─ ─██░░██──██░░██─ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒───██░░██───────ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷──██░░██─────────██████──██░░██─ ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒─██░░██──██░░█ █────██░░████████ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒██─██░░██───────────ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒────████░░██─ ─██░░██──██░░██────██░░░░░░░░░░██─██░░██───────────────██░░████─ ─██░░██──██░░██────██ ░░████ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷?̷██████─██░░██───────────────██████─── ─██░░██──██░░██────██░ ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒░██──── ─────██░░██──────────────────────── ─██░░██████░ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒░██────██░ ░█████████ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒█─██░░██████████───────██████─── ─██░░░░░░░░░░██────██░░ ░░░░░░░░██─ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒██░░░░░░░░░░██───────██ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒░░██─── ─█████████ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒████ █────ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒██████████████─ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒██████████████───────██████─── ──────────── ──ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔───ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔───── ────── ──── ────────────── ────────────────── █░░▄▀░░ ░░░░▄▀░░███ █░░▄▀░░░░░░ ░░░░█░░▄▀░░░░░░░ ░░░█ ░░▄▀░░░░░░▄▀░░█ █░░▄▀░░██░чтᗝчтᗝ ∈⊂ть░▄▀░ ░███ █░░▄▀ ░░██████ ███░░▄▀░░████ ██╋╋╋╋╋╋ ┏━━┓ ┏━┓┏━┳┻┳┓┃ ┃╋┃┃┻┫━╋┏┛ ┗━┛┗━┻━╋┫ ╋╋╋╋╋╋╋┗┛███░░░░░░██░░▄▀░░█ ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔█░░▄▀░ ░██░░▄▀░░████░░▄▀░ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔░░░░░░░░░█░░▄▀░░█ ██████████████░░░░▄▀░░█ █░░▄▀░░██░░▄ ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔▀░░██ ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔██░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀░░█░░▄▀░░██████████ █████░░▄▀░░░░█ █░░▄▀░░██░░▄ ▀░░████░░▄▀░ ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔░░░░░░░░░█░░▄▀░░ ███████████████░░░░░░███ █░░▄▀░░██░░▄▀░ ░████░░▄▀░░███ ██████░░▄ ч̽͆͛т̀̾̿о͐̓͘ е̓͠с͌͊͋т͛͒͠ь̈́̔͛?̾͋̔▀░░████████████████████████ █░░▄▀░░░░░░▄▀░ ░████░░▄▀░░░░ ░░░░░░█░░▄▀░╋╋╋ ╋╋╋┏━━┓ ┏━┓┏━┳┻┳┓┃ ┃╋┃┃┻┫━╋┏┛ ┗━┛┗━┻━╋┫ ╋╋╋╋╋╋╋┗ ┛░░░░░ ░░░░█ ██████░░░░░░███ █░░▄▀▄▀▄▀ ▄▀▄▀░░██ ██░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░███████░░▄▀░░███ █░░░░░░░░░░░░╋╋╋╋╋╋┏━━┓ ┏━┓┏ ━┳┻┳┓┃ ┃╋┃┃┻┫━╋┏┛ ┗━┛┗━┻━╋┫ ╋╋╋╋╋ ╋╋┗┛░░████░░ ░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░███████░░░░░░███ ███████████████ ███ ████████████████╋╋╋╋╋╋┏━━┓ ┏━┓┏━┳┻┳┓┃ ┃╋┃┃┻┫━╋┏┛ ┗━┛┗━┻━╋┫ ╋╋╋╋╋╋╋┗┛██████████████████████████████тьчтⓞ ⓔⓒть?ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒?чⷱтⷮоⷪ сⷭтⷮьⷺ??чтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒть??????ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒чⷱтⷮоⷪ сⷭтⷮьⷺ?????????чⷱтⷮоⷪ сⷭтⷮьⷺ??ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒????????чⷱтⷮоⷪ сⷭтⷮьⷺ?????чтⓞ ⓔⓒть?ч̶т̶о̶е̶с̶т̶ь̶???ч̶т̶о̶ е̶с̶т̶ь̶ч̶т̶о̶ е̶с̶т̶ь̶??৭ꓕɔǝ oꓕh????????чⷱтⷮоⷪ сⷭтⷮ──────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ─────────╔══╗ ╔═╗╔═╦╩╦╗║ ║╬║║╩╣═╬╔╝ ╚═╝╚═╩═╬╣ ───────╚╝────╚╝ьⷺ???чтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒтьчтⓞ ⓔⓒть?ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕhч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷ч̷т̷о̷ е̷с̷т̷ь̷чтⓞ ⓔⓒть?ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇ч̅т̅о̅ е̅с̅т̅ь̅?ч̅т̅ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇о̅ е̅с̅т̅ь̅ч̅т̅о̅чтᗝчтᗝ ∈⊂ть∈⊂тьс̅т̅ь̅??ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇?ч̅т̅о̅ е̅с̅т̅ь̅??????ч̅т̅о̅ е̅с̅т̅ь̅??????????ч̅т̅о̅ е̅с̅т̅ь̅??????ч̅т̅о̅ е̅с̅т̅ь̅????ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒?????৭ꓕɔǝ oꓕhч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒ǝ oꓕh৭ꓕɔǝ ч̵̝͕̚͝т̸̪̪͚͑̿̕ӧ̸͇̝̟́͒̕ е̸̠͚͔̿͆с̵͓͇͔͐͝͝т̸̠̞̟̈́̓ь̸̝̞͙̾͌̕?̴̡̞͖̈́̐͒oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh?чт🅾 🅴🅲ть???????৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕh৭ꓕɔǝ oꓕhчтㄖ 🝗⼕тьчтㄖ 🝗⼕тьччт🅾 🅴ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇🅲тьтㄖ🝗чт🅾 🅴🅲ть⼕тчт🅾 🅴🅲тььчтㄖчт🅾 чтᗝчтᗝ ∈⊂ть🅴🅲ть 🝗⼕тчтч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇🅾 🅴🅲ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇тььчтㄖ 🝗⼕тьчтㄖ 🝗⼕тьчтㄖ 🝗⼕ч̡̦̫т͉̼̙о̪̼͚ е͎̦͓с̢̼͔т̘̦̪ь̢̞̻?̺͕͇тьчтㄖ 🝗⼕чт🅾 🅴🅲тьтьчтㄖ⼕тьчтㄖчт🅾 🅴🅲ть🝗⼕тьчтㄖ🝗⼕тьчтㄖ 🝗⼕тьчтㄖ🝗⼕тьчт🅾 🅴🅲тьчтㄖ🝗⼕тьчтㄖ⼕тьчтчт🅾 чтᗝчтᗝ ∈⊂ть🅴🅲ть⼕ть??